Wyniki III edycji konkursu 35+

W lipcu rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników WBBiB zorganizowany w ramach Programu 35+ (KNOW). W wyniku oceny wystawionej przez trzech recenzentów zewnętrznych finansowanie uzyskało łącznie 13 projektów zgłoszonych przez 8 doktorów i 5 doktorów habilitowanych:

 • dr Beata Bober z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin (Charakterystyka wybranych metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez sinicę Woronichnia naegeliana (Unger) Elenkin)
 • dr Sylwia Bobis-Wozowicz z Zakładu Biologii Komórki (Badanie szlaków naprawy DNA w ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych w odpowiedzi na czynniki środowiskowe)
 • dr Piotr Bonarek z Zakładu Biochemii Fizycznej (Znaczenie konformacji kieszeni wiążącej w mechanizmie wiązania wybranych sond molekularnych przez rekombinowaną β-laktoglobulinę)
 • dr Anna Grochot-Przęczek z Zakładu Biotechnologii Medycznej (Atypowy mechanizm działania czynnika transkrypcyjnego Nrf2 – rola w regulacji białka RhoGAP1 i cytoszkieletu komórki)
 • dr Krzysztof Guzik z Zakładu Immunologii (Wykrywanie składników kompleksu HSP90 na powierzchni żywych makrofagów)
 • dr Kinga Kłodawska z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Regulacja krzyżowania się fotosyntetycznego i oddechowego łańcucha transportu elektronów w zależności od stanu oligomeryzacji fotosystemu I w komórkach sinicy
 • dr Mateusz Kwitniewski z Zakład Immunologii (Wpływ efektu fotodynamicznego na ekspresję antygenów rakowo-jądrowych w komórkach nowotworowych)
 • dr Anna Pawlak z Zakładu Biofizyki (Zbadanie mechanizmu przeciwutleniającego działania kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) w układach modelowych i komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki <ARPE-19>

 

 • dr hab. Dariusz Dziga z Zakładu Mikrobiologii (Przystosowanie gatunku Cylindorspermopsis raciborskii do stresu niskiej temperatury i mocnego światła)
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok z Zakładu Biochemii Fizycznej (Charakterystyka wpływu klozapiny, 1beta-estradiolu i raloksyfenu na proteom ludzkich komórek typu neuronalnego)
 • dr hab. Dariusz Latowski z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Poznanie mechanizmu generowania oporności jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na wybrane patogeny grzybowe pod wpływem Janthinobacterium lividum)
 • dr hab. Benedykt Władyka z Zakładu Biochemii Analitycznej (Badania wpływu systemów toksyna-antytoksyna na wirulencję gronkowca złocistego)
 • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz z Zakładu Biofizyki (Analiza poziomu białka RIPK4 w komórkach czerniaka pochodzących ze zmian pierwotnych i wtórnych).


W związku ze skróceniem czasu przeznaczonego na realizację badań z 24 do 13 miesięcy, w trzeciej w edycji konkursu można było się ubiegać maksymalnie o 30 tys. zł.

Data opublikowania: 19.07.2017
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło